Procedura/wniosek o zapewnienie dostępności


Wnioski o zapewnienie dostępności


Do Starostwa Powiatowego w Krakowie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).


Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności w Starostwie Powiatowym w Krakowie może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Starostwa Powiatowego w Krakowie osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Krakowie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.


Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Starostwo Powiatowe w Krakowie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Starostwo Powiatowe w Krakowie jest obowiązane zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.


Złożenie wniosku

Wniosek można:

przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

złożyć w sekretariacie/dzienniku podawczym  w godzinach od  7.30 do 15.30

przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /h51m1plk0y/esodskrytka, /h51m1plk0y/SkrytkaESP

przesłać pocztą elektroniczną  na adres mciezak@powiat.krakow.pl.

Wnioski rozpatrywane są przez kierującego jednostką w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności Powiatu Krakowskiego.


Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Starostwo Powiatowe w Krakowie nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności – wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)


Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Starostwa Powiatowego w Krakowie lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa Powiatowego w Krakowie, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa Powiatowego w Krakowie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa Powiatowego w Krakowie nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Starostwo Powiatowe w Krakowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Starostwo Powiatowe w Krakowie powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.


Złożenie żądania

Żądanie można:

przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie

al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

złożyć w sekretariacie/dzienniku podawczym  w godzinach od  7.30  do 15.30;

przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /h51m1plk0y/esodskrytka, /h51m1plk0y/SkrytkaESP

przesłać pocztą elektroniczną na adres  mciezak@powiat.krakow.pl.

Żądania rozpatrywane są przez kierującego jednostką w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności Powiatu Krakowskiego.


Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Starostwo Powiatowe w Krakowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego w Krakowie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Załącznik nr 1 Informacja o braku dostępności Pobierz
Załącznik nr 2 Wniosek o zapewnienie dostępności Pobierz
Załącznik nr 3 Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności Pobierz

Klauzula Informacyjna – RODO

1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Krakowski z siedzibą
w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosków o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie będą przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Krakowie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 4.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.