Informacja dla interesantów

 

Sprawy realizowane są poprzez rezerwację wizyty w urzędzie w następujący sposób:

 • wypis/ wyrys/ kopia mapy ewidencyjnej –przez portal rezerwacji wizyt w Urzędzie: 

https://rejestracja.powiat.krakow.pl/

(dla Projektantów informacja poniżej)

 • kopia mapy zasadniczej – telefonicznie pod nr 12 395 05 05

 

 • obsługa archiwum – telefonicznie pod nr 12 395 05 07

 

 • obsługa ZUDP – telefonicznie pod nr 12 395 05 20

 

Uwaga!  w celu zachowania zasad bezpieczeństwa zalecamy dezynfekcję rąk przed wejściem do Urzędu oraz prawidłowe używanie maseczki zakrywającej usta i nos.

 

Ponadto informujemy, że wnioski można składać również:

 

– wykorzystując Profil Zaufany, poprzez zalogowanie się do e-usługi „Portal Interesanta” dostępny na stronie: https://webewid.powiat.krakow.pl

 

– do wrzutni (parter budynku Wydziału GKiK, tj. ul. Przy Moście 1, Kraków),

– za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie,

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Przy Moście 1 , 30-508 Kraków

Informacja dla projektantów

1. OBSŁUGA W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Ze względu na ograniczony czas załatwienia sprawy dla jednej osoby PROSIMY PROJEKTANTÓW O SKŁADANIE WNIOSKÓW:

 

– wykorzystując Profil Zaufany, poprzez zalogowanie się do e-usługi „Portal Interesanta” dostępny na stronie: https://webewid.powiat.krakow.pl

 

– do wrzutni (parter budynku Wydziału GKiK, tj. ul. Przy Moście 1, Kraków),

– za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Krakowie,

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Przy Moście 1 , 30-508 Kraków,

 

– wysyłając na adres e-mail Wydziału GKIK: wydz_geodezji@powiat.krakow.pl uwierzytelniając wniosek  elektronicznym podpisem kwalifikowanym

 

2. OBSŁUGA W ZAKRESIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UZGODNIENIE USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU

 

Złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu należy dokonać:

 

– wykorzystując Profil Zaufany, poprzez zalogowanie się do e-usługi „Portal Projektanta” dostępny na stronie: https://webewid.powiat.krakow.pl

– link do instrukcji: https://webewid.powiat.krakow.pl/dokuweb/doku.php?id=nowywebewid:e-uslugi_dla_projektanta

 

Ponadto informujemy, iż od lipca 2021 roku na terenie Powiatu Krakowskiego narady koordynacyjne dotyczące sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzone są w formie zdalnej (online) poprzez e-usługę „Narada Koordynacyjna”.

 

Udostępniony został również „Portal Projektanta”. Za pośrednictwem tej e-usługi Projektant (Inwestor) ma możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony w „Portalu Projektanta” wniosek o uzgodnienie,
 2. Dokumentacja cyfrowa:
  • Podpisany elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, z zanumerowanymi kolejno załamaniami trasy proponowanego przebiegu sieci, posiadającej klauzulę urzędową bądź oświadczenie geodety o pozytywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji (pliki w formacie PDF oraz TIFF), potwierdzony za zgodność z oryginałem[1]. Plik TIFF w rozdzielczości 200dpi oraz możliwie z zastosowaniem kompresji LZW i wykorzystaniem 8-bitowej głębi kolorów (256 kolorów),
  • Oryginał pełnomocnictwa podpisany elektronicznie lub skan oryginału wraz z oświadczeniem projektanta o zgodności z oryginałem oraz załączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje upoważniony Wnioskodawca – w postaci pliku PDF,
  • Kopia warunków technicznych z poszczególnych branż mających wpływ na propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – w postaci pliku PDF. W przypadku uzgodnienia infrastruktury elektroenergetycznej – wstępna akceptacja trasy przez TAURON S.A., a w przypadku uzgodnienia infrastruktury gazowej – wstępna akceptacja trasy przez O/ZG Kraków,
  • Plik w formacie „DXF” w układzie geodezyjnym „2000” zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci,
  • Plik w formacie „DXF” w układzie geodezyjnym „2000” z mapą do celów projektowych (w celu przyśpieszenia rozpatrywania wniosku) – bez zbędnych elementów i szrafury zwiększających pojemność pliku,
  • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów, dla których nie uchwalono Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.). Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności uzgodnienia. Opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

W celu przyśpieszenia procesu koordynacji prosimy o uważne i dokładne wypełnianie wniosków oraz staranne przygotowywanie planów sytuacyjnych tak, aby były one czytelne zarówno pod względem treści mapy (również zgodnie w zakresie symboliki i oznaczeń z jej oryginałem) jak i elementów projektowanych.

 


[1]sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Rozdział 6)