Informacja o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Krzeszowice – obszar wiejski

17-10-2022

 

STAROSTA KRAKOWSKI

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie –

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, pok. 301, II piętro,

 w terminie od 2 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r,

w godzinach od 900 do 1500,

 

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu

opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

GMINY KRZESZOWICE – obszar wiejski

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów zawartych w umowie ORB.II.032.329.2021 z dnia 19.07.2021 r.

                Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego ma prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z uzupełnieniem bazy danych o informacje dotyczące budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych zabudowanych, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dokumentowane będą w formie protokołu. Osoby zgłaszające się celem zapoznania się z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości  (PESEL lub REGON).

Ponadto osoby, o których mowa wyżej, mogą przedkładać dokumenty dotyczące posiadanych nieruchomości (tytuły własności, dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej budynku, projekty budowlane i inne). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów. Informacja o tym zostanie ogłoszona przez Starostę Krakowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA !  Prace modernizacyjne wykonuje firma Geoprof s.c. w ramach umowy nr ORB.II.032.329.2021 z dnia 19.07.2021 r. Do zadań Wykonawcy należy organizacja i przeprowadzenie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Ze względu na ograniczenia wynikające z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego, uczestnictwo w wyłożeniu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie za pośrednictwem Wykonawcy prac modernizacyjnych pod nr +48 12 626 06 33 w godzinach 700-1500 od poniedziałku do piątku, bądź mailowo  wylozenie.krzeszowice@gmail.com

Rezerwacja wizyty możliwa jest również w czasie trwania wyłożenia.